SISA:s remissvar till Migrationskommitténs förslag

”SISAs medlemmar påverkas: studier utomlands leder ofta till jobb, vänskaper och förhållanden som sedan sträcker sig långt bortom den ursprungliga studietiden. Utlandsstudier leder därmed ibland vidare till ett rikt liv utomlands efter studierna. Det är SISAs fasta övertygelse att svensk migrationslagstiftning inte bör försvåra för dessa svenskar att återvända till Sverige om de så önskar. Det är bättre för dessa individer och bättre för Sverige, vars satsningar på internationella utbyten annars riskerar leda till att fler svenskar—med värdefulla erfarenheter och kompetenser—väljer att stanna utomlands. Svenskar bör alltid kunna återvända hem.”

Migrationslagstiftningen i Sverige påverkar utlandsstudenter. De som påbörjar en relation utomlands och så småningom vill ta med partnern till Sverige riskerar att mötas av försörjningskrav, bostadskrav och långvarig separation medan Migrationsverket fattar sitt beslut.

Migrationskommittén i riksdagen skrev under 2020 en utredning om hur framtidens migrationspolitik ska utformas, En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 släpptes september 2020, och i december inkom vi med vårt remissvar. Remissvaret skrevs av Per Lindahl – vars hemflytt med kanadensisk fru blockeras av nuvarande lagstiftning – och undertecknades av ordförande Adrian Stymne.

Betänkandet SOU 2020:54: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Dnr Ju2020/03215

Sammanfattning

  • Vi instämmer i utredningens förslag gällande 5 kap. 3 c § UtlL. och håller med om att svenska medborgare bör undantas från försörjningskrav vid anhöriginvandring.
  • Vi avviker från utredningen gällande 5 kap. 18 § UtlL. Vi anser att det behövs en översyn av bestämmelsen att utlänningar måste ansöka om uppehållstillstånd — och beviljas uppehållstillstånd — innan inresa till Sverige. Det finns ett behov av att lägga till ett undantag för anhöriga till svenska medborgare som önskar återvända till Sverige. Lydelsen i 5 kap. 18 § UtlL. behöver därmed ändras.
  • Vi anser, mer generellt, att svensk lag bör förenkla för svenska medborgare att flytta tillbaka till Sverige med familj. Detta kan förslagsvis göras genom att införa en särskild ansökningskategori för utlandssvenska familjer i Migrationsverkets processer.

Remissvar angående Avsnitt 1.1 förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

5 kap. 3 c § UtlL

Vi instämmer i förslaget om att undanta svenska medborgare från försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Försörjningskravet, som gällt under den tillfälliga lagen sedan 2016, har medfört sådana hinder att många svenska medborgare som önskat återvända till Sverige med familj istället har avstått.

Vi hänvisar även till Svenskar i Världens remissvar, som innehåller berättelser och en namninsamling. Dessa visar tillsammans på den inverkan som försörjningskravet har haft på den här gruppen, och på vikten av att svenska medborgare undantas från försörjningskravet.

5 kap. 18 § UtlL

Vi anser att det behövs en översyn av denna paragraf.

Specifikt anser vi att det finns ett behov av att lägga till ett undantag för anhöriga till svenska medborgare som önskar återvända till Sverige med dessa anhöriga.

Den föreslagna lagtexten riskerar leda till att svenska medborgare splittras från sina anhöriga under långa perioder vid ett återvändande till Sverige. Detta är icke önskvärt, dels för det lidande det innebär för de familjer som genomför en sådan flytt till Sverige, dels för att det kan leda till att svenska medborgare, trots en önskan om att återvända, avstår från att återvända till Sverige med sin familj.

Dessa konsekvenser uppstår när man kombinerar förslaget att utlänningar måste ansöka om och beviljas uppehållstillstånd innan inresa till Sverige med realiteten att det ofta tar 12 månader eller längre att handlägga ett uppehållstillståndsärende.

Ta till exempel en svensk medborgare som behöver flytta omgående till Sverige – kanske för att hen fått ett attraktivt jobb eller behöver ta hand om en sjuk släkting. Den föreslagna lagtexten innebär att familjen inte kan flytta med, då de ännu inte har uppehållstillstånd, och familjen splittras under en längre tid. Den föreslagna lagtexten skapar därmed lidande eller tvingar familjer från att avstå från att återvända till Sverige trots behov eller önskan.

Övergripande resonemang: Svensk lag bör förenkla för svenska medborgare att flytta tillbaka till Sverige med familj.

Vi anser, mer generellt, att svensk lag bör förenkla för svenska medborgare att flytta tillbaka till Sverige med familj. Detta kan förslagsvis göras genom att införa en särskild ansökningskategori för utlandssvenska familjer i Migrationsverkets processer.

De senaste årens erfarenhet visar att utlandssvenska familjer ofta faller mellan stolarna när de stora migrationspolitiska linjerna dras upp. Det skapar lidande, försvårar rörlighet och gör att Sverige går miste om viktig erfarenhet och kompetens. Här hänvisar vi återigen till de berättelser och den namninsamling som Svenskar i Världen bifogat till deras remissvar.

Att inrätta en särskild ansökningskategori för denna grupp vore ett led i att säkerställa att hindren minskar för svenska medborgare med familj som önskar flytta hem till Sverige.

Bakgrund: Föreningen Swedish International Students & Alumni (SISA)

Swedish International Students & Alumni (SISA) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för svenska medborgare som överväger att studera, studerar eller har studerat utomlands. Föreningens mål är att stödja dess existerande och potentiella medlemmars utbildnings- och karriärmässiga utveckling samt företräda deras intressen. För att åstadkomma detta övergripande mål ägnar vi oss bland annat åt att upplysa om och uppmuntra till utlandsstudier. Sisas styrelse representerar drygt 800 fritt anslutna medlemmar, av vilka den stora merparten bedriver eller har bedrivit högre studier utomlands. Tillsammans har våra medlemmar erfarenheter från 140 internationella universitet och högskolor. SISAs styrelse deltar löpande i svensk samhällsdebatt i högskolefrågor.

SISAs koppling till migrationsfrågor

SISA förespråkar utlandsstudier då de är berikande för både studenten själv och samhället i stort. Utlandsstudier ger studenter kunskap och erfarenheter som inte alltid är tillgängliga i Sverige. För ett litet land som Sverige är internationella erfarenheter, kompetens och kontaktnät avgörande för vår ekonomiska och samhälleliga utveckling. SISA har sedan tidigare ställt sig positiva till Internationaliseringsutredningens mål om ett ökat antal utlandsstuderande och har nyligen släppt en rapport tillsammans med Svenskar i Världen om hur Sverige ska förverkliga Internationaliseringsutredningens mål om att få ut fler svenska studenter på utlandsstudier.

För att Sverige som samhälle ska skörda frukterna av ökat internationellt utbyte krävs goda förutsättningar för cirkulär migration. Det måste vara lätt och smidigt att både bege sig utomlands och att återvända hem. Att tillgängliggöra och uppmuntra till utlandsstudier är därmed endast hälften av det som krävs. Om vi inte samtidigt tänker igenom de lagar och regler som påverkar utlandssvenskars återvändande så riskerar Sverige som samhälle att utlandssvenskar, med internationella erfarenheter, kompetenser och kontaktnät, hamnar och stannar i annat land.

Den tillfälliga migrationslagstiftning som gällt sedan juli 2016 har hindrat utlandssvenskar från att återvända till Sverige. Svenska medborgare i utlandet med familjemedlemmar från länder utanför EU har ställts inför ett regelverk som i praktiken gjort en flytt hem till Sverige otänkbar[1]. SISAs medlemmar påverkas: studier utomlands leder ofta till jobb, vänskaper och förhållanden som sedan sträcker sig långt bortom den ursprungliga studietiden. Utlandsstudier leder därmed ibland vidare till ett rikt liv utomlands efter studierna. Det är SISAs fasta övertygelse att svensk migrationslagstiftning inte bör försvåra för dessa svenskar att återvända till Sverige om de så önskar. Det är bättre för dessa individer och bättre för Sverige, vars satsningar på internationella utbyten annars riskerar leda till att fler svenskar—med värdefulla erfarenheter och kompetenser—väljer att stanna utomlands. Svenskar bör alltid kunna återvända hem.

Signerat

Adrian Stymne, Ordförande Swedish International Students and Alumni

Felix Karlsson, Påverkansansvaring Swedish International Students and Alumni

Per Lindahl, Påverkansledamot Swedish International Students and Alumni


[1] https://www.svd.se/migrationsregler-slar-mot-utlandssvenskar